Chuyên viên Hãng Luật TGS tư vấn quy trình, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Cụ thể vấn đề:
1. Cho thuê lại lao động theo khía cạnh pháp lý được hiểu là gì?
2. Những công việc nào được hoạt động cho thuê lại lao động ?
3. Công ty muốn xin giấy phép cho thuê lại lao động thì cần đáp ứng các điều kiện gì?
4. Trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như nào?
5. Pháp luật có quy định trường hợp nào doanh nghiệp cho thuê lại lao động sẽ bị thu hồi giấy phép?