Bản chất của quản lý và quản lý giáo dục
Quản lý là hoạt động dựa vào quyền uy của chủ thể quản lý Quyền uy của chủ thể quản lý thể hiện ở những yếu tố nào? Một cơ quan quản lý mạnh, một nhà quản lý giỏi phải hội đủ 4 yếu tố quyền uy:

– Quyền uy về tổ chức hành chính
– Quyền uy về kinh tế
– Quyền uy về trí tuệ
– Quyền uy về đạo đức
Tham khảo thêm:
+ Những tồn tại, yếu kém chung của nền giáo dục
+ Những thành tựu của giáo dục – đào tạo ở nước ta trong thời gian qua
Quản lý là hoạt động chủ quan của chủ thể quản lý.Tại sao quản lý là hoạt động chủ quan của chủ thể quản lý? Người quản lý phải có những tiêu chuẩn nào?
– Các quyết định quản lý được xây dựng và ban hành bởi những tập thể và cá nhân những người quản lý cụ thể. Vì vậy, hiệu quả của các quyết định quản lý tùy thuộc vào năng lực nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan vào điều kiện kinh tế – xã hội của chủ thể quản lý.
– Yêu cầu phải lựa chọn những người có đủ phẩm chất và năng lực tham gia quản lý.
Quản lý bao giờ cũng liên quan đến việc trao đổi thông tin và đều có mối liên hệ ngược Thông tin quản lý là gì? Những yêu cầu đối với thông tin quản lý?
– Quá trình quản lý là một quá trình thông tin, được tiến hành nhờ có thông tin
– Chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý bằng cách đưa ra thông tin điều khiển: mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết, quyết định,…
– Đối tượng quản lý định hướng hoạt động bằng cách tiếp nhận thông tin điều khiển của chủ thể quản lý
– Chủ thể quản lý phải thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện các quyết định của đối tượng quản lý thông qua các thông tin phản hồi (mối liên hệ ngược). Quá trình quản lý thường bị đổ vỡ vì các luồng thông tin phản hồi bị ách tắc (bóp méo, cắt xén, ngăn chặn,…)
Quản lý là một khoa học, một nghệ thuật, một nghề Tại sao nói quản lý là một khoa học, một nghệ thuật, một nghề?
– Quản lý là một khoa học
+ Có đối tượng NC, PP luận NC,
+ Quan điểm và tư duy hệ thống, tôn trọng quy luật khách quan, lý luận gắn với thực tiễn.
– Quản lý là một nghệ thuật
+ Phụ thuộc vào tài năng, kinh nghiệm, sự mẫn cảm của nhà quản lý,
+ Bao gồm nghệ thuật sử dụng PP, công cụ quản lý, nghệ thuật dùng người, nghệ thuật giao tiếp, ứng xử,…
– Quản lý là một nghề:
+ Cần phải được đào tạo,
+ Nhà quản lý cần có niềm tin và lương tâm nghề nghiệp.
Xem chi tiết tại: https://vietluanvanthue.com/ban-chat...n-ly-giao-duc/