Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng VN của người trú ngụ, người không cư trú tại ngân hàng được phép.Thông tư quy định, người cư trú và người không cư trú là tổ chức, tư nhân được sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng được phép để thực hành các giao dịch thu, chi như: Thu ngoại tệ chuyển khoản từ nước ngoài chuyển vào; chi bán ngoại tệ cho những tổ chức tài chính được phép; chi chuyển tiền, thanh toán cho những giao dịch vãng lai, giao dịch vốn theo quy định của luật pháp về điều hành ngoại hối; chi chuyển đổi ra các loại ngoại tệ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chi chuyển đổi ra những công cụ thanh toán khác bằng ngoại tệ… Tìm hiểu nhanh học chơi forex từ thì trường đầy tiềm năng này.

Sử dụng tài khoản đồng Việt Nam

Ngoài ra, người không trú ngụ là tổ chức, cá nhân và người cư trú là tư nhân nước ngoài được sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi sau: Thu từ việc bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép; thu từ các nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam; chi thanh toán hoặc rút tiền mặt để chi tiêu tại Việt Nam; chi chuyển tiền, trả tiền cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; chi cho, tặng theo quy định của pháp luật; chi mua ngoại tệ tại tổ chức tài chính được phép để chuyển ra nước ngoài; chi cho các mục đích khác được luật pháp Việt Nam cho phép.

Không những thế, việc sử dụng đồng Việt Nam trên tài khoản của người không trú ngụ là tư nhân, người cư trú là tư nhân nước ngoài để chia thừa kế được thực hành theo quy định của luật pháp can dự.

Điều chuyển tiền giữa những tài khoản của một chủ tài khoản

Thông tư cũng quy định, người cư trú, người không cư trú là tổ chức, tư nhân được điều chuyển ngoại tệ chuyển khoản giữa những tài khoản ngoại tệ của chính tổ chức, cá nhân đó mở tại ngân hàng được phép khác nhau hoặc mở trong cùng hệ thống của một ngân hàng được phép, trừ trường hợp người cư trú là tổ chức không được điều chuyển ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Người không trú ngụ là tổ chức, tư nhân và người trú ngụ là tư nhân nước ngoài được điều chuyển đồng VN chuyển khoản giữa các tài khoản đồng Việt Nam của chính tổ chức, tư nhân đó mở tại ngân hàng được phép khác nhau hoặc mở trong cùng hệ thống của một ngân hàng được phép.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2014.